รหัสไปรษณีย์ ขอนแก่น

รวบรวมรหัสไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น อัพเดตปี 2564

อำเภอเมืองขอนแก่น

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
เมืองขอนแก่นในเมือง 40000
เมืองขอนแก่นสำราญ40000
เมืองขอนแก่นโคกสี40000
เมืองขอนแก่นบ้านทุ่ม40000
เมืองขอนแก่นเมืองเก่า40000
เมืองขอนแก่นพระลับ40000
เมืองขอนแก่นสาวะถี40000
เมืองขอนแก่นบ้านหว้า40000
เมืองขอนแก่นบ้านค้อ40000
เมืองขอนแก่นแดงใหญ่40000
เมืองขอนแก่นดอนช้าง40000
เมืองขอนแก่นศิลา40000
เมืองขอนแก่นบ้านเป็ด40000
เมืองขอนแก่นหนองตูม40000
เมืองขอนแก่นบึงเนียม40000
เมืองขอนแก่นโนนท่อน40000
เมืองขอนแก่นดอนหัน40260
เมืองขอนแก่นท่าพระ40260

อำเภอบ้านฝาง

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
บ้านฝางหนองบัว40270
บ้านฝางป่าหวายนั่ง40270
บ้านฝางโนนฆ้อง40270
บ้านฝางบ้านเหล่า40270
บ้านฝางป่ามะนาว40270
บ้านฝางบ้านฝาง40270
บ้านฝางโคกงาม40270

อำเภอพระยืน

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
พระยืนพระยืน40320
พระยืนพระบุ40320
พระยืนบ้านโต้น40320
พระยืนหนองแวง40320
พระยืนขามป้อม40320

อำเภอหนองเรือ

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
หนองเรือหนองเรือ40210
หนองเรือบ้านเม็ง40210
หนองเรือบ้านกง40240
หนองเรือยางคำ40240
หนองเรือจระเข้40240
หนองเรือโนนทอง40210
หนองเรือกุดกว้าง40210
หนองเรือโนนทัน40210
หนองเรือโนนสะอาด40210
หนองเรือบ้านผือ40240

อำเภอชุมแพ

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
ชุมแพชุมแพ40130
ชุมแพโนนหัน40290
ชุมแพนาหนองทุ่ม40290
ชุมแพโนนอุดม40130
ชุมแพขัวเรียง40130
ชุมแพหนองไผ่40130
ชุมแพไชยสอ40130
ชุมแพวังหินลาด40130
ชุมแพนาเพียง40130
ชุมแพหนองเขียด40290
ชุมแพหนองเสาเล้า40130
ชุมแพโนนสะอาด40290

อำเภอสีชมพู

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
สีชมพูสีชมพู40220
สีชมพูศรีสุข40220
สีชมพูนาจาน40220
สีชมพูวังเพิ่ม40220
สีชมพูซำยาง40220
สีชมพูหนองแดง40220
สีชมพูดงลาน40220
สีชมพูบริบูรณ์40220
สีชมพูบ้านใหม่40220
สีชมพูภูห่าน40220

อำเภอน้ำพอง

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
น้ำพองน้ำพอง40140
น้ำพองวังชัย40140
น้ำพองหนองกุง40140
น้ำพองบัวใหญ่40140
น้ำพองสะอาด40310
น้ำพองม่วงหวาน40310
น้ำพองบ้านขาม40140
น้ำพองบัวเงิน40140
น้ำพองทรายมูล40140
น้ำพองท่ากระเสริม40140
น้ำพองพังทุย40140
น้ำพองกุดน้ำใส40140

อำเภออุบลรัตน์

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
อุบลรัตน์โคกสูง40250
อุบลรัตน์บ้านดง40250
อุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์40250
อุบลรัตน์นาคำ40250
อุบลรัตน์ศรีสุขสำราญ40250
อุบลรัตน์ทุ่งโป่ง40250

อำเภอกระนวน

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
กระนวนหนองโก40170
กระนวนหนองกุงใหญ่40170
กระนวนห้วยโจด40170
กระนวนห้วยยาง40170
กระนวนบ้านฝาง40170
กระนวนดูนสาด40170
กระนวนหนองโน40170
กระนวนน้ำอ้อม40170
กระนวนหัวนาคำ40170

อำเภอบ้านไผ่

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
บ้านไผ่บ้านไผ่40110
บ้านไผ่ในเมือง40110
บ้านไผ่เมืองเพีย40110
บ้านไผ่บ้านลาน40110
บ้านไผ่แคนเหนือ40110
บ้านไผ่ภูเหล็ก40110
บ้านไผ่ป่าปอ40110
บ้านไผ่หินตั้ง40110
บ้านไผ่หนองน้ำใส40110
บ้านไผ่หัวหนอง40110

อำเภอเปือยน้อย

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
เปือยน้อยเปือยน้อย40340
เปือยน้อยวังม่วง40340
เปือยน้อยขามป้อม40340
เปือยน้อยสระแก้ว40340

อำเภอพล

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
พลเมืองพล40120
พลโจดหนองแก40120
พลเก่างิ้ว40120
พลหนองมะเขือ40120
พลหนองแวงโสกพระ40120
พลเพ็กใหญ่40120
พลโคกสง่า40120
พลหนองแวงนางเบ้า40120
พลลอมคอม40120
พลโนนข่า40120
พลโสกนกเต็น40120
พลหัวทุ่ง40120

อำเภอแวงใหญ่

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
แวงใหญ่คอนฉิม40330
แวงใหญ่ใหม่นาเพียง40330
แวงใหญ่โนนทอง40330
แวงใหญ่แวงใหญ่40330
แวงใหญ่โนนสะอาด40330

อำเภอแวงน้อย

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
แวงน้อยแวงน้อย40230
แวงน้อยก้านเหลือง40230
แวงน้อยท่านางแนว40230
แวงน้อยละหานนา40230
แวงน้อยท่าวัด40230
แวงน้อยทางขวาง40230

อำเภอหนองสองห้อง

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
หนองสองห้องหนองสองห้อง40190
หนองสองห้องคึมชาด40190
หนองสองห้องโนนธาตุ40190
หนองสองห้องตะกั่วป่า40190
หนองสองห้องสำโรง40190
หนองสองห้องหนองเม็ก40190
หนองสองห้องดอนดู่40190
หนองสองห้องดงเค็ง40190
หนองสองห้องหันโจด40190
หนองสองห้องดอนดั่ง40190
หนองสองห้องวังหิน40190
หนองสองห้องหนองไผ่ล้อม40190

อำเภอภูเวียง

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
ภูเวียงบ้านเรือ40150
ภูเวียงในเมือง40150
ภูเวียงหว้าทอง40150
ภูเวียงกุดขอนแก่น40150
ภูเวียงนาชุมแสง40150
ภูเวียงนาหว้า40150
ภูเวียงเขาน้อย40150
ภูเวียงหนองกุงธนสาร40150
ภูเวียงหนองกุงเซิน40150
ภูเวียงสงเปือย40150
ภูเวียงทุ่งชมพู40150
ภูเวียงเมืองเก่าพัฒนา40150
ภูเวียงดินดำ40150
ภูเวียงภูเวียง40150

อำเภอมัญจาคีรี

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
มัญจาคีรีกุดเค้า40160
มัญจาคีรีสวนหม่อน40160
มัญจาคีรีหนองแปน40160
มัญจาคีรีโพนเพ็ก40160
มัญจาคีรีคำแคน40160
มัญจาคีรีนาข่า40160
มัญจาคีรีนางาม40160
มัญจาคีรีท่าศาลา40160

อำเภอชนบท

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
ชนบทชนบท40180
ชนบทกุดเพียขอม40180
ชนบทวังแสง40180
ชนบทห้วยแก40180
ชนบทบ้านแท่น40180
ชนบทศรีบุญเรือง40180
ชนบทโนนพะยอม40180
ชนบทปอแดง40180

อำเภอเขาสวนกวาง

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
เขาสวนกวางเขาสวนกวาง40280
เขาสวนกวางดงเมืองแอม40280
เขาสวนกวางนางิ้ว40280
เขาสวนกวางโนนสมบูรณ์40280
เขาสวนกวางคำม่วง40280

อำเภอภูผาม่าน

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
ภูผาม่านโนนคอม40350
ภูผาม่านนาฝาย40350
ภูผาม่านภูผาม่าน40350
ภูผาม่านวังสวาบ40350
ภูผาม่านห้วยม่วง40350

อำเภอซำสูง

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
ซำสูงกระนวน40170
ซำสูงคำแมด40170
ซำสูงบ้านโนน40170
ซำสูงคูคำ40170
ซำสูงห้วยเตย40170

อำเภอโคกโพธิ์ไชย

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
โคกโพธิ์ไชยบ้านโคก40160
โคกโพธิ์ไชยโพธิ์ไชย40160
โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์40160
โคกโพธิ์ไชยนาแพง40160

อำเภอหนองนาคำ

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
หนองนาคำกุดธาตุ40150
หนองนาคำบ้านโคก40150
หนองนาคำขนวน40150

อำเภอบ้านแฮด

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
บ้านแฮดบ้านแฮด40110
บ้านแฮดโคกสำราญ40110
บ้านแฮดโนนสมบูรณ์40110
บ้านแฮดหนองแซง40110

อำเภอโนนศิลา

อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
โนนศิลาโนนศิลา40110
โนนศิลาหนองปลาหมอ40110
โนนศิลาบ้านหัน40110
โนนศิลาเปือยใหญ่40110
โนนศิลาโนนแดง40110