ป้ายกำกับ: ตากข้าวบนถนน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ “ตากข้าวบนถนน”

พฤศจิกายน 15, 2564

การนำข้าวมาตากริมถนนและไหล่ทางเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ